folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งกำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติฯ ของ สอจ.ภูเก็ต

By 53 download

Download (pdf, 4.44 MB)

คำสั่ง EB1.PDF

pdf คำสั่งกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติงาน (คู่มือสำหรับประชาชน)

By 61 download

Download (pdf, 4.77 MB)

มาตรการแนวทางปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน.PDF

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ สอจ.ภูเก็ต

By 60 download

Download (pdf, 1.51 MB)

คำสั่งบริหารความเสี่ยง.PDF

pdf มาตรการการป้องกันการรับสินบน ของ สอจ.ภูเก็ต

By 52 download

Download (pdf, 1.56 MB)

การรับสินบน .PDF

pdf มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง

By 50 download

Download (pdf, 816 KB)

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส จัดซื้อจัดจ้าง.PDF

pdf สรุปผลการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานผ่านเว็บไซด์ของ สอจ.ภูเก็ต (รอบ 6 เดือน)

By 46 download

Download (pdf, 1.65 MB)

รายงานผล Eb1.PDF

pdf แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2563 สอจ.ภูเก็ต

By 58 download

Download (pdf, 1.41 MB)

แผนบริหารความเสี่ยง 63.PDF