folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA สอจ.ภูเก็ต ครั้งที่1/2564

By 13 download

Download (pdf, 1.83 MB)

รายงานการประชุมคณะทำงาน ITA สอจ.ภูเก็ต ครั้ง.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สอจ ภูเก็ต ปี 2562

By 68 download

Download (pdf, 1.74 MB)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สอจ.ภูเก็ต ปี 62.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามาตรฐาน/แนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตของ สอจ.ภูเก็ต

By 61 download

Download (pdf, 1.41 MB)

แผนบริหารความเสี่ยง 63.PDF

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนของ สอจ.ภูเก็ต

By 58 download

Download (pdf, 552 KB)

สรุปเรื่องร้องเรียน.PDF