พันธกิจ

พันธกิจกระทรวงอุตสาหกรรม

1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

2. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน การพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

4. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

 

พันธกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

 

1. เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและข้อมูลภาพรวมทางธุรกิจ การลงทุนตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพสถานประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี

2. เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม ด้านอุปกรณ์ และการปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีแก่สถานประกอบการในพื้นที่

3. เป็นศูนย์ข้อมูล Big Data และให้การปรึกษาเชิงลึกด้านการผลิต มาตรฐานสากล การตลาด การลงทุนและการส่งต่อขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัด

4. เป็นศูนย์การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดและเป็นศูนย์ประสานงานกับนักออกแบบมืออาชีพ

 

พันธกิจจังหวัดเพชรบุรี

1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว

2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิิจจังหวัด

3ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ

 4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคั่งในชีวิต เป็นชุมชนปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่

5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริการจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคีรัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ

 

พันธกิจกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

 

1. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร ให้มีมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออก

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้อุตสาหกรรมแปรรูปและอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

3. ผลักดันอุตสาหกรรมให้เป็นอึตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม