วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์กระทรวงอุตสาหกรรม

                    “ พัฒนาอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานสากล 

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ” 

 

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

“ เป็นองค์กรที่จะส่งเสริม พัฒนาผู้ประกอบการด้วยความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่ทันสมัยและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันที่ยั่งยืน”

 

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี

“ เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว ระดับประเทศ ” 

 

 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

  “ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรและอาหาร

ที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”