ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2. เชื่อมโยงอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีกับเศรษฐกิจโลก

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

1. ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรีสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

2. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี

1. การพัฒนาความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้า การบริการ และการเกษตรแบบครบวงจร

2. การส่งเสริมความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐาน

2. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

3. รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

4. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน