folder คู่มือ

Documents

pdf กระบวนงานการขออนุญาตประทานบัตร กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 116 download

Download (pdf, 41 KB)

กระบวนงานการขออนุญาตประทานบัตร.pdf

pdf คู่มือการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม Popular

By 172 download

Download (pdf, 2.87 MB)

คู่มือการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม.pdf

pdf คู่มือการป้องกันการขัดกับระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 183 download

Download (pdf, 1.71 MB)

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สอจ.เพชรบุรี.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 156 download

Download (pdf, 203 KB)

คู่มือปฺบัติงาน สอจ.เพชรบุรี.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการให้บริการ/รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 148 download

Download (pdf, 199 KB)

คู่มือมาตรฐานรับเรื่องร้องเรียน_สอจ.เพชรบ.pdf

pdf ผังกระบวนการทำงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 129 download

Download (pdf, 41 KB)

ผังกระบวนการทำงาน สอจ.pdf

pdf ผังกระบวนงานแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 3 กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 126 download

Download (pdf, 42 KB)

ผังกระบวนงานแจ้งเริ่มโรงงานจำพวกที่ 3.pdf