folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 138 download

Download (pdf, 586 KB)

รายงานประเมินความเสี่ยง_000026.pdf

pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 118 download

Download (pdf, 946 KB)

รายงานประเมินผล2562 สอจ.เพชรบุรี.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี Popular

By 158 download

Download (pdf, 1.36 MB)

รง.วิเคราะห์การจัดซื้อ62_000023.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน Popular

By 109 download

Download (pdf, 63 KB)

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 63.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

By 69 download

Download (pdf, 1.12 MB)

สรุปผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2563.pdf

pdf แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

By 50 download

Download (pdf, 1.73 MB)

แผนงาน+แผนใช้จ่าย.pdf