วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 09:54

“ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 /2564”

 

 วันจันทร์ที่ 8  มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกเอสเอ็มอีที่มีคุณสมบัติ และเข้าข่ายได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อเสริมพลังสร้างอนาคต
SME ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564