วันศุกร์, 05 มีนาคม 2564 14:38

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยา (พ.ศ 2563-2565)ฉบับทบทวน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นายพงษ์เกษม  โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสิริกร  ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพะเยา (พ.ศ 2563-2565)ฉบับทบทวน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อาคาร 1 ชั้น 2โดยมีนางรภัสสา  พานิกุลแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธาน