วันพฤหัสบดี, 04 มีนาคม 2564 15:18

ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการและให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นางสาวแสงดาว  ปจัญละ  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจาก นายพงษ์เกษม โพธิ์แก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) และให้คำปรึกษาแนะนำการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ ดังนี้

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอยอ้อย น้ำอ้อยสบบง ตำบลสบบง อำเภอภูซาง

2. ทองผ้าฝ้าย ตำบลหย่วน  อำเภอเชียงคำ

3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านทุ่งมอก  ตำบลเชียงบาน  อำเภอเชียงคำ