วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

พันธกิจ

1.ขยายเครือข่ายวิสาหกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.ยกระดับผู้การประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรและวิสาหกิจให้ได้มาตรฐาน

3.ส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย