วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

วิสัยทัศน์

“เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรที่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีวิสาหกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน”