folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน Popular

By 112 download

Download (pdf, 342 KB)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน.PDF

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 97 download

Download (pdf, 205 KB)

สรุปผลการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1ถึง 3.PDF