folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เรื่องมาตรการในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน

By 71 download

Download (pdf, 757 KB)

คำสั่งมาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา.PDF

pdf คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 72 download

Download (pdf, 575 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.PDF

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต พ.ศ.2563 สอจ.พะเยา

By 69 download

Download (pdf, 5.50 MB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2563.PDF