folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 67 download

Download (pdf, 784 KB)

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง .PDF

pdf รายงายผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ รอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63) สอจ.พะเยา

By 64 download

Download (pdf, 4.19 MB)

รายงาoตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ราย 6 เดือน.PDF