folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 และ 2

By 60 download

Download (pdf, 2.65 MB)

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมส 1 และ 2.PDF

pdf รายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 49 download

Download (pdf, 292 KB)

สรุปผลการติดตามประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563.pdf

pdf รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1 และ 2

By 80 download

Download (pdf, 6.78 MB)

รายงานการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 และ 2.PDF

pdf รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 58 download

Download (pdf, 779 KB)

Untitled_20200710_114024.PDF