pdf T-goodtech (71 download)
pdf กฎหมายกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการโรงงาน พ.ศ. 2563 (79 download)
pdf กำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อของทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง ฯ (27 download)
Image ขั้นตอน ระยะเวลา การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)/ขยายโรงงาน (74 download)
Image ช่องทางการร้องเรืยน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ (59 download)
pdf หลักเกณฑ์าการให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (26 download)
pdf แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 (157 download) Popular
pdf แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2565) (1053 download) Popular
pdf แผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ. 2561-2565)ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 (256 download) Popular
pdf ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (74 download)