วิสัยทัศน์

“อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแปรรูป และวิสาหกิจชุมชน

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”