folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf กระบวนการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

By 54 download

Download (pdf, 304 KB)

กระบวนการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

By 45 download

Download (pdf, 962 KB)

บันทึกเผยแพร่คำสั่งร้องเรียน.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนไตรมาส 1/2563

By 55 download

Download (pdf, 250 KB)

สรุปผลการร้องเรียนไตรมาส 1.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนไตรมาส 3/2563

By 36 download

Download (pdf, 166 KB)

สรุปผลการร้องเรียนไตรมาส 3.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนไตรมาส 2/2563

By 51 download

Download (pdf, 169 KB)

สรุปผลการร้องเรียนไตรมาส 2.pdf