folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 77 download

Download (pdf, 4.97 MB)

คู่มือการปฏิบัติงาน 2554.pdf

pdf คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2563

By 88 download

Download (pdf, 833 KB)

คู่มือผลประโยชนืทับซ้อน ปี 63.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

By 64 download

Download (pdf, 488 KB)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวม.pdf

pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

By 68 download

Download (pdf, 577 KB)

หนังสือขออนุญาตนำคู่มือเผยแพร่-ผสาน.pdf