folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการติดตามการร้องเรียนรอบ 6 เดือน

By 54 download

Download (pdf, 181 KB)

สรุปผลการร้องเรียนรอบ 6 เดือน.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

By 51 download

Download (pdf, 289 KB)

4รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงทับซ้อน.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีที่ผ่านมา (2562)

By 53 download

Download (pdf, 121 KB)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี62.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต

By 57 download

Download (pdf, 153 KB)

รายงานสรุปผล ตามมาตรการ แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 49 download

Download (pdf, 1.39 MB)

เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562.pdf

pdf เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 28 download

Download (pdf, 1.21 MB)

เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563.pdf