วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 17:48

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP:Gross Provincial Product) ภาคอุตสาหกรรม