folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf การมีส่วนร่วมของผู้บริการ

By 91 download

pdf กิจกรรมการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม Popular

By 108 download

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553

By 94 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานป.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาราชการ

By 82 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 90 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

By 93 download

Download (pdf, 168 KB)

พรบ.จริยธรรม.PDF

pdf รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Popular

By 102 download