folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน

By 69 download

Download (pdf, 46 KB)

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัด.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 Popular

By 101 download

pdf รายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนแรก

By 76 download

Download (pdf, 221 KB)

ร้องเรียน 1.pdf

pdf แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By 83 download

Download (pdf, 90 KB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต Popular

By 114 download

Download (pdf, 674 KB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตแล.pdf