ข่าวประกาศ (1)

ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์

1.1 ประชาชนที่ประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อภาครัฐ สามารถยื่นเรื่องได้โดยตรงต่อส่วนราชการที่ข้องดังนี้

-  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด

- ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงทุกกระทรวง

1.2 หากยื่นตามข้อ 1.1 แล้ว ยังไม่ได้รับการแก้ไข และประชาชนประสงค์จะยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อศูนย์รับร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สามารถใช้บริการผ่านช่องทาง ดังนี้

- สายด่วนของรัฐบาล 1111 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ไม่เสียค่าโทร)

- เว็ปไซต์ (www.1111.go.th)

- ตู้ ปณ.1111 ทำเนียบรัฐบาล (ไม่ต้องติดแสตมป์)

- จุดบริการร่วม 1111 ทำเนียบรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม)) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทุกระทรวง รวมทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รวม 23 หน่วยงาน ร่วมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

1.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ

- สายด่วน 1155 ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กรณีเหตุด่วน เหตุฉุกเฉิน (Emergency) (บริการตลอด 24 ชั่วโมงและมีล่ามช่วยแปลหลายภาษา)

- สายด่วนของรัฐบาล 1111 กรณีการร้องทุกข์ทั่วไป (Non Emergency)

หรือร้องเรียนแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ที่

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร : 056-222231

โทรสาร : 056-227868