folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Popular

By 122 download

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 Popular

By 149 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Popular

By 138 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Popular

By 139 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 Popular

By 130 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF

pdf รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 124 download