folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

By 72 download

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2553 Popular

By 117 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf

pdf คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม Popular

By 109 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Popular

By 113 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 Popular

By 101 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF

pdf รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 91 download