folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB14 (1) (2) หน่วยงานมีกลไกการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

By 68 download

pdf EB2 (6.1) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 73 download

Download (pdf, 1.12 MB)

EB2(6.1)122112.pdf

pdf EB20 (1)(2) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์ฯ

By 59 download

Download (pdf, 624 KB)

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือผลประโยชน์.pdf

pdf EB20 (3)(5)(6) แจ้งเวียนคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคคลกับประโยชน์ส่วนรวม/วิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม Popular

By 112 download

Download (pdf, 25.26 MB)

แจ้งเวียนคู่มือ_วิเคราะห์ความเสี่ยง_มาตรการ.pdf

pdf EB20 (4)(5) คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม และรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 110 download

Download (pdf, 26.85 MB)

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf

pdf EB4 (1), EB4 (2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 72 download

Download (pdf, 1.12 MB)

EB2(6.1)122112.pdf

pdf มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19 Popular

By 109 download

Download (pdf, 4.06 MB)

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019.pdf

pdf ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม (อุตสาหกรรมข้าวและผลิตจากข้าว1)

By 67 download

Download (pdf, 575 KB)

รายงานเตือนภัย 1-63.pdf

pdf ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม (อุตสาหกรรมข้าวและผลิตจากข้าว2)

By 67 download

Download (pdf, 636 KB)

รายงานเตือนภัย 2-63.pdf