พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้

2. สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุน สร้างโอกาส และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย