โครงสร้างองค์กร

 

บทบาทภารกิจและการจัดแบ่งงานภายใน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

(มติ อ.ก.พ. สปอ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 กันยายน 2560