วิสัยทัศน์

"เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"