ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้นวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสรรค์

   กลยุทธ์

  1. การลดต้นทุนการผลิต
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
  3. สนับสนุนการรับรองมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้

   กลยุทธ์

  1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   กลุยุทธ์

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบกจการโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

แผนพัฒนาจังหวัดเลย 4 ปี

pdf แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด 63-65 (1.26 MB)

pdf แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) (4.59 MB)

pdf แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ..ศ 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 (2.59 MB)

pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย (1.08 MB)