folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสียงการทุจริต

By 41 download

Download (pdf, 600 KB)

คำสั่ง คณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสียงการทุจริต.PDF

pdf คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกัน

By 44 download

Download (pdf, 334 KB)

คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกัน.PDF

pdf ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

By 50 download

Download (pdf, 707 KB)

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน.PDF

pdf ประกาศ มาตรการมาตรฐานการปฏิบัติงาน

By 44 download

Download (pdf, 341 KB)

ประกาศ มาตรการมาตรฐานการปฏิบัติงาน.PDF

pdf ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

By 45 download

Download (pdf, 918 KB)

ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน.PDF

pdf มาตรการ แนวทางปฏิบัติการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

By 57 download

Download (pdf, 765 KB)

มาตรการ แนวทางปฏิบัติการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.PDF

pdf มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 45 download

Download (pdf, 1001 KB)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.PDF

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ เลย ปี 2563

By 46 download

Download (pdf, 987 KB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.เลย ปี 2563.pdf