วันพุธ, 03 มีนาคม 2564 11:05

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิติบุคคล เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิติบุคคล เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
(depa Digital Transformation Funds)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ 081 833 4915