วันศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2564 11:35

ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.8) และรายปี (ร.ง.9)

     ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดทำแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน รายเดือน (ร.ง.8) และรายปี (ร.ง.9) ในรูปแบบฟอร์มเดียว (Single Form) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 เพื่อบูรณาการข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมให้สามารถขับเคลื่อนฐานข้อมูลไปสู่ Big Data และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการแจ้งข้อมูล ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลในการวิเคราะห์ติดตามภาวะเศรษฐกิจและศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมสำหรับวางแผนพัฒนาธุรกิจ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาส่งเสริมด้านต่างๆ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรกับกระทรวงอุตสาหกรรม 

อ่านรายละเอียดเพิมเติม  http://bioie.oie.go.th/oieqrcode/qrfile.php?track=oie729064403