folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง สอจ.ลำพูน ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน Popular

By 101 download

คำสั่ง สอจ.ลำพูน ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

pdf คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By 86 download

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

pdf ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 83 download

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน

By 95 download

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

By 98 download

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานฯ

By 81 download

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน