folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง สอจ.ลำพูน ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน Popular

By 111 download

คำสั่ง สอจ.ลำพูน ที่ 22/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

pdf คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

By 98 download

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

pdf ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 96 download

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน Popular

By 107 download

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน Popular

By 108 download

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานฯ

By 92 download

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน