folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 83 download

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 91 download

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdf รายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

By 75 download

รายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)