วันศุกร์, 20 กรกฎาคม 2561 13:59

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดลำปาง

         ด้วยสำน้กงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางได้จัดทำประกาศ เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแร่จังหวัดลำปาง  โดยผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2561  ยื่นได้ ณ สำนักงานอุตสาหกรรจังหวัดลำปาง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง    และสำนักงานฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในวันที่ 24 กันยายน 2561   รายละเอียดประกาศที่แนบมานี้