วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2561 14:00

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2561

     

          ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุปรุะสงค์เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561   สามารถดาว์นโหลดใบสมัครและคู่มือการสมัครรางวัลอุตสาหกรรม ได้ที่เว็บไซต์ www.industry.go.th/industry_award   โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้