วันจันทร์, 25 พฤษภาคม 2563 18:29

ข้อกำหนดขอบเขตงาน งานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรมและขับเคลื่่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0