วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563 08:47

ข้อกำหนดและขอบเขตการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน งบรายจ่ายอื่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563