วันพุธ, 27 มกราคม 2564 17:41

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

                   จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหว้ดลำปาง  ได้ดำเนินการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการ โครงการ Ceramic City กิจกรรมหลักลำปางนครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้งสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น  4,310,000 บาท โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้