วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563 08:52

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน งบรายจ่ายอื่น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563