วันพฤหัสบดี, 09 เมษายน 2563 08:44

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งบรายจ่ายอื่น ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค จำนวน 2 อัตรา