วันศุกร์, 03 เมษายน 2563 14:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานธุรการ งบรายจ่ายอื่น ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์