พันธกิจ

  1. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
  3. กำกับดูแลอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
  4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
          ส่งเสริมคุณธรรม ร่วมต้านการทุจริต เป็นมิตรกับผู้รับบริการ