วิสัยทัศน์

"ส่งเสริมสถานประกอบการผลิตให้มีมาตรฐานพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการผลิต"