ยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ปี 2563

 

วิสัยทัศน์

นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม

 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2  ยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี

(พ.ศ. 2561-2565)

 

วิสัยทัศน์จังหวัดลำปาง

“ลำปางเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข”

ประเด็นการพัฒนา

ประเด็นที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ประเด็นที่ 2 เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และแปรรูปเกษตร

ประเด็นที่ 3 สินค้าอัตลักษณ์อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากฐานทุนทางสังคมและ วัฒนธรรม

ประเด็นที่ 4 สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)

 

เป้าหมายการพัฒนา

“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก”

ประเด็นการพัฒนา

1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

2. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ

3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

4. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

5. บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน