อำนาจหน้าที่

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานและสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล การดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย ว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

(๓) จัดทําแผน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง ประสานและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๕) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมให้กับ ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย