folder มาตรการ

Documents

Image คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ Popular

By 117 download

Download (jpg, 189 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์.jpg

Image คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สอจ ลำปาง Popular

By 120 download

Download (jpg, 169 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สอจ.ลำปาง.jpg

pdf มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 90 download

Download (pdf, 198 KB)

มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื.pdf

Image มาตรการต่อต้านการให้ รับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ Popular

By 110 download

Download (jpg, 298 KB)

มาตรการต่อต้านการให้.รับสินบน.jpg

Image มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Popular

By 147 download

Download (jpg, 179 KB)

มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน.jpg

pdf มาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขัดกัน Popular

By 110 download

Download (pdf, 390 KB)

มาตรการในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเกิดจากการขัดกัน.pdf

pdf มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

By 96 download

Download (pdf, 73 KB)

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 Popular

By 111 download

Download (pdf, 772 KB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563.pdf