วันอังคาร, 21 เมษายน 2563 11:31

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และสิ่งก่อสร้างประกอบ